Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Περίοδος πιστοποίησης Β΄ Επιπέδου - Δεκέμβριος 2010

Λοιπόν συνάδελφοι, με αρκετή καθυστέρηση, ανακοινώθηκαν οι προσφερόμενες ημερομηνίες για την Πιστοποίηση στο Β' Επίπεδο. Οι ημερομηνίες είναι όλες μέσα στον Δεκέμβριο, οπότε είναι καιρός να αρχίσει το ξεσκόνισμα των σημειώσεων, του δικτύου, των σεναρίων.
Πιστεύω ότι πρέπει να συμμετέχετε όλοι όσοι παρακολουθήσατε  προγράµµατα επιµόρφωσης β’ επιπέδου, σε οποιαδήποτε περίοδο, ασχέτως με την παραπέρα ενασχόλησή σας με τις ΤΠΕ, δεδομένου του γεγονότος ότι ακόμη και στην απευκταία περίπτωση της αποτυχίας έχετε το δικαίωμα να συμμετάσχετε και στην επόμενη περίοδο πιστοποίησης.
Η συμμετοχή σας στις εξετάσεις, μετά την όποια προετοιμασία, θα σας δώσει την ευκαιρία να (ξανα)έλθετε σε επαφή με το καθόλα ενδιαφέρον αντικέιμενο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Σας παραθέτω ολόκληρη την ανακοίνωση:

Πιστοποίηση εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν επιτυχώς προγράµµατα επιµόρφωσης β’ επιπέδου
Στο πλαίσιο της Πράξης µε το γενικό τίτλο «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» που είναι ενταγµένη στους άξονες 1,2 και 3 του Ε.Π.«Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και είναι ευρύτερα γνωστή ως έργο επιµόρφωσης β’ επιπέδου, θα ξεκινήσει σύντοµα η περίοδος πιστοποίησης των εκπαιδευτικών που αποφοίτησαν από τα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης (ΚΣΕ) έχοντας παρακολουθήσει επαρκώς προγράµµατα επιµόρφωσης β’ επιπέδου διάρκειας 96 ωρών στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης ή του προηγούµενου σχετικού έργου.
Η αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών θα πραγµατοποιηθεί σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις), που είναι κατάλληλα εξοπλισµένα εργαστήρια Πανεπιστηµίων ή/και ΑΤΕΙ.
Στόχος της διαδικασίας πιστοποίησης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν τα προγράµµατα επιµόρφωσης β’ επιπέδου στα ΚΣΕ απέκτησαν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις σε θέµατα διδακτικής µε τα νέα µέσα και ανέπτυξαν τις απαιτούµενες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να οργανώσουν διδασκαλίες στο αντικείµενό τους µε χρήση και αξιοποίηση των νέων εργαλείων ΤΠΕ.
Η τελική δοκιµασία συνίσταται σε µία οnline εξέταση, η οποία θα διενεργηθεί στα ΚεΠις και περιλαµβάνει ένα αυτοµατοποιηµένο και ένα µη αυτοµατοποιηµένο µέρος. Τα δύο µέρη της τελικής δοκιµασίας διενεργούνται σε ενιαία χρονική περίοδο, µε ανώτατη διάρκεια για κάθε εξεταζόµενο τις 4 ώρες.
Στο αυτοµατοποιηµένο µέρος της online εξέτασης θα τεθεί σε κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό ένα τεστ µε ορισµένο αριθµό ερωτήσεων διαβαθµισµένης δυσκολίας, στις οποίες θα κληθεί να απαντήσει. Στο τεστ θα περιλαµβάνονται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού/ λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχησης, ερωτήσεις συµπλήρωσης κενών κλπ. Για ορισµένες ερωτήσεις η εκφώνηση και οι εναλλακτικές απαντήσεις θα είναι εξαιρετικά απλές, ενώ για άλλα ερωτήµατα θα είναι πιο σύνθετες, αφορώντας για παράδειγµα συνδυασµούς εννοιών, κατανόηση καταστάσεων, σενάρια εφαρµογής λογισµικού κλπ. Οι ερωτήσεις θα απαντώνται µέσω ενός αυτοµατοποιηµένου περιβάλλοντος πιστοποίησης και εν συνεχεία θα βαθµολογούνται µε αυτόµατο τρόπο.
Στο µη αυτοµατοποιηµένο µέρος της online εξέτασης θα ζητηθεί από τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς να γίνει ηλεκτρονικά (µε χρήση λογισµικού επεξεργασίας κειµένου) ανάπτυξη ενός πλήρους θέµατος σχετικού µε την εκπόνηση ενός σχεδίου µαθήµατος και τον χειρισµό αυτού του σχεδίου στην τάξη. Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη θα γίνεται στη βάση ενός «πλαισίου» ελεύθερου θέµατος, το οποίο θα δίνεται µαζί µε την εκφώνηση του θέµατος. Το πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνει συγκεκριµένα σηµεία προς διαπραγµάτευση και ερωτήµατα που θα πρέπει να απαντηθούν από τον πιστοποιούµενο κατά την εκπόνηση του σχεδίου µαθήµατος ή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και θα υποδεικνύει µία συγκεκριµένη δοµή για το προτεινόµενο σχέδιο/ δραστηριότητα. Για την καλύτερη προετοιµασία των ενδιαφεροµένων έχουν αναρτηθεί, στη σχετική βιβλιοθήκη της Πύλης ενηµέρωσης της Πράξης, http://b-epipedo2.cti.gr, παραδείγµατα αναφορικά µε τη φύση των θεµάτων (δείγµατα ερωτήσεων αυτοµατοποιηµένου µέρους και πλαίσια θεµάτων ελεύθερης ανάπτυξης για όλες τις ειδικότητες). Τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα δηµιουργήσουν οι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στην πιστοποίηση θα «επισυνάπτονται» στο αρχείο απαντήσεων του αυτοµατοποιηµένου µέρους της εξέτασης για να καταχωριστούν στον κεντρικό εξυπηρετητή του πληροφοριακού συστήµατος (MIS) του έργου. Τα αρχεία αυτά θα διοχετεύονται, µέσω του πληροφοριακού συστήµατος, σε σώµα βαθµολογητών, το οποίο θα συγκροτηθεί µε Απόφαση του αρµοδίου οργάνου, ώστε να προκύψει ο τελικός βαθµός του µη αυτοµατοποιηµένου µέρους. Τα ηλεκτρονικά αρχεία διακινούνται από και προς τους βαθµολογητές µέσω του MIS της Πράξης µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας και χωρίς να είναι γνωστά τα στοιχεία του εξεταζόµενου. Κάθε ηλεκτρονικό αρχείο αντιστοιχίζεται σε έναν βαθµολογητή του σώµατος βαθµολογητών µε τυχαίο τρόπο.
Ο τελικός βαθµός της πιστοποίησης Βπιστ για κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό προκύπτει από τον τύπο:
Βπιστ = 0,40*Βαυτ+0,60*Βµη-αυτ όπου Βαυτ ο βαθµός του αυτόµατου µέρους της online εξέτασης και Βµη--αυτ ο βαθµός του µη αυτοµατοποιηµένου µέρους της online εξέτασης, εκφρασµένοι στην κλίµακα 0 – 100.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν ως τελικό βαθµό τουλάχιστον το 60, για να θεωρηθούν ως επιτυχώς περατώσαντες την εκπαίδευση και να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση.
Δικαίωµα συµµετοχής στις δοκιµασίες πιστοποίησης έχουν µόνο οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν επαρκώς3 στα προγράµµατα επιµόρφωσης β’ επιπέδου τα οποία υλοποιήθηκαν στα ΚΣΕ κατά την 1η περίοδο επιµόρφωσης της παρούσας Πράξης από τον Φεβρουάριο µέχρι τον Ιούνιο 2010, καθώς και κατά τις δύο περιόδους επιµόρφωσης του προηγούµενου σχετικού έργου που υλοποιήθηκαν από τον Μάιο µέχρι τον Νοέµβριο 2008, συµπεριλαµβανοµένων κι εκείνων που δεν διεξήλθαν επιτυχώς τις προηγούµενες εξετάσεις πιστοποίησης.
Σε κάθε περίοδο πιστοποίησης, κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να συµµετάσχει στις δοκιµασίες πιστοποίησης, µόνο µία φορά.
Τα προγράµµατα πιστοποίησης προβλέπεται να υλοποιηθούν εντός του Δεκεµβρίου 2010, κυρίως σε τρία περίπου Σαββατοκύριακα, ξεκινώντας από το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεµβρίου (4-5/12/2010).
Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί ενηµερώνονται σχετικά µε την επιτυχή ή όχι συµµετοχή τους στο πρόγραµµα επιµόρφωσης β’ επιπέδου που παρακολούθησαν, µέσω του πληροφοριακού συστήµατος του έργου µε χρήση των κωδικών τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr/mis
Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες σχετικό ενημερωτικό σημείωμα. 
Καλή μελέτη σε όλες και όλους!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν είμαστε αόρατοι

Ronin.gr - widget IP και λειτουργικού

ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αναγνώστες